Geen regio geselecteerd

Openbare brief CDA Bergen op Zoom: Poelekes

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

de CDA fractie van de Bergse gemeenteraad heeft vragen aan het college en steld deze middels een openbare brief.

Aan het College van B en W van de gemeente Bergen op Zoom

Betreft: Poelekens

Bergen op Zoom, 7 januari 2014

Geacht College,
De Lidl heeft, lijkt het, zijn draai gevonden op de nieuwe locatie. In de raadsmededeling RMD13-0024 van mei van vorig jaar inzake planvorming Vogelenzang staan de volgende twee punten opgenomen.
1. Met Stadlander en Plus is afgesproken dat de uitvoering van het plan gebeurt onder voorwaarde dat in het bestemmingsplan voor de Hemi-Iocatie één supermarkt en grootschalige detailhandel wordt opgenomen en
2. Dat met Lidl is overeengekomen dat op de locatie Poelekens geen nieuwe supermarkt wordt gevestigd.

Met de vestiging van de Lidl op de nieuwe locatie, de verkoop van de grond aan de Lidl is sprake van een definitieve vestiging van de Lidl op deze locatie en geen terugkeer meer naar de oude locatie aan de Poelekens.

De huidige status van de Poelekens (zie bijgevoegde foto’s) is bedroevend. Dit gewezen klein winkelcentrum is aan het begin van de wijk de Rode Schouw en is nu niet echt een visite-kaartje voor de wijk. Zeker nu de situatie al enige jaren aanhoudt en nog geen teken van herontwikkeling is te zien. Het CDA is van mening dat dit een ongewenste situatie is en dat er wat aan gedaan moet worden.

Wethouder Linssen heeft doormiddel van het tekenen van een intentieverklaring eind november 2011 verklaard dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om op de oude Lidl-locatie aan de Poelekens een herontwikkeling mogelijk te maken.

Middels deze brief wil het CDA graag antwoord op de volgende vragen:
1. Bent u in gesprek met de eigenaren van deze locatie over een nieuwe invulling;
2. U heeft verklaard dat er een maximale inspanning gepleegd zou worden voor herontwikkeling: wat heeft u daadwerkelijk ondernomen en heeft u hiermee al resultaat geboekt?
3. Op welke termijn is die mogelijke herontwikkeling te verwachten.
4. Is het bij langere termijn herontwikkeling mogelijk de huidige opstand te slopen en de locatie een tijdelijke invulling te geven als gazon of speelplein.

Graag schriftelijke beantwoording conform artikel 39 van het reglement.

Met vriendelijke groet, namens het CDA Bergen op Zoom

Annette Stinenbosch Jac Backx
raadslid CDA Bergen op Zoom duoraadslid CDA