Bergen op Zoom

Bergen op Zoom nog niet zomaar uit rode cijfers

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vandaag presenteerde het Bergse college de begroting voor 2021. Die is op hoofdlijnen klaar en voorlopig weinig hoopvol. Ook wethouder Petra Koenders, die financiën in portefeuille heeft, kan op kortere termijn de Bergenaren nog niet echt geruststellen. Als het Rijk niet meer bij gaat dragen en er niet elders manieren worden gevonden om tekorten terug te dringen, zijn lastenverhogingen niet uitgesloten.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

De presentatie vangt in eerste instantie nog hoopvol aan. Wethouder Koenders geeft aan blij te zijn met een realistische begroting. “Vanaf hier gaan we bouwen”, zegt ze. Gedurende de zomer is in kaart gebracht hoe Bergen op Zoom er financieel voor staat en dat zijn geen cijfers om blij van te worden. Op deze voet verder is geen optie en de provincie eist eigenlijk een sluitende begroting. De gemeente staat al bovengemiddeld onder toezicht.

Bezuinigen

Het college denkt dat het mogelijk is om dat keerpunt te bereiken maar waar die stip op de horizon precies ligt blijft in het midden voorlopig. De nu opgeleverde begroting is een financiële richtlijn voor hoe beleid de komende periode vorm en uitvoering moet krijgen en juist daarover zal de komende maanden veel te doen zijn. Op alle maatschappelijke thema’s moet worden bezuinigd, van onderwijs tot WMO en van sport tot cultuur. Ook gaat de gemeentelijke organisatie op de schop. Er worden niet meteen mensen ontslagen maar wel herplaatst en omgeschoold, zodat er minder instroom nodig is. Ook op zaken als citymarketing en het investeren in de binnenstad wordt flink gekort. Het Binnenstadslab verdwijnt bijvoorbeeld.

Hoofdlijnen

Er is al enige tijd structureel overleg met de onderwijsinstellingen. Meer samenwerking en efficiënter beheer van gebouwen en voorzieningen moet de gemeente financieel gaan ontzien, de scholen gaan bovendien zelf meer bijdragen. Verder zal de zorg verder worden teruggebracht naar basisvoorzieningen waar mogelijk, en meer samenwerking met aanbieders moet eveneens besparingen op gaan leveren.

Voor de openbare ruimte geldt min of meer hetzelfde. Onderhoud en vervanging vinden plaats als ze essentieel worden geacht en op basis van prioriteiten. Er wordt een uitvoeringsplan aan de raad voorgelegd.  Eigenlijk geldt dat voor alles: B en W komt met plannen en de partijen moeten daar de komende maanden wat van gaan vinden. In die zin is alles nog redelijk abstract.

Lastenverhoging

Grote zorg van veel gemeenten is de bijdrage van het Rijk. Zeker voor Bergen op Zoom is dat een belangrijk punt. Als er niet meer komt dan is toegezegd, wordt uit de rode cijfers komen nog lastiger. Het college hoopt nog steeds dat de dringende oproep die gezamenlijke gemeenten recent deden richting Den Haag het nodige oplevert. Zo niet, dan wordt het wel een héle grote uitdaging om uit die rode cijfers te komen en is een lastenverhoging voor inwoners niet uitgesloten. Wel zegt wethouder Koenders toe dat dit scenario onderaan op het lijstje met oplossingen voor het tekort staat.