Bergen op Zoom

Bergen stelt Omgevingsvisie vast, geen raadssteun voor vrijwaren natuurgebieden

Archieffoto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Kernwaarden, sleutelgebieden, locatiestudies, ruimtelijke kaders… de Bergse gemeenteraad beslist woensdagavond over een zeer technisch document: de Omgevingsvisie. De visie verdeelt de gemeente in gebieden waar in meer of mindere mate ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. De raad wil niet op voorhand de natuur bij gebiedsontwikkelingen ontzien, maar het college blijkt wel bereid serieus rekening te houden met natuurwaarden.

Een visiedocument is ‘een kader en kompas voor het Bergen op Zoom als betekenisvolle plek’, zo staat in het voorstel verwoord. ‘Het prikkelt en nodigt initiatiefnemers uit om mee te ontwikkelen’. Daarbij zou een nieuwe rolverdeling nodig zijn tussen overheid, inwoners en andere belanghebbenden. Verder bevat de visie ‘ontwikkelrichtlijnen voor de omgeving’ en dient een omgevingsdialoog op gang te brengen. Verder zou het leiden tot ‘inspirerende, toekomstbestendige randvoorwaarden binnen de Omgevingswet en een versterkt netwerk.’

Amendement PvdA/GroenLinks

In de eerdere raadscommissie is al uitvoerig over de Omgevingsvisie gesproken, voor veel fracties -waaronder GBWP- is de vaststelling dan ook een hamerstuk. “We kijken op hoger niveau over wat we willen met een bepaald gebied”, zegt Jim Bernaards (VVD). Een wijzigingsvoorstel van Selin Karar (PvdA/GroenLinks) om de natuur te ontzien, kan niet rekenen op een raadsmeerderheid, ook nadat wethouder Joost Pals het amendement dringend ontraadt. “Dat zou zeer belangrijke ontwikkelingen tegenhouden”, merkt ook Bernaards op.

Toezegging

Daarop trekt Karar haar amendement in – wel mét de toezegging van wethouder Pals dat hij bij de uitvoering rekening houdt met de natuurbelangen. Het raadsvoorstel is uiteindelijk met slechts één tegenstem aangenomen.