West-Brabant

De energietoeslag: wie komt waarvoor in aanmerking?

Han Verbeem Han Verbeem

Om de laagste inkomens tegemoet te komen bij de oplopende energiekosten, keren gemeenten een zogeheten energietoeslag uit. Voor West-Brabant verschilt dat per gemeente. De toeslag is per huishouden en het Rijk compenseert de gemeenten voor een belangrijk deel van de kosten. Maar per gemeenten zijn er verschillen: zo leggen Woensdrecht en Steenbergen de grens bij 135 procent van het sociaal minimum, Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur leggen de lat bij 130 procent. Bovendien wil Bergen op Zoom maatwerk en dat kost extra tijd én ambtelijke uren.

De energietoeslag is in principe éénmalig gedurende dit kalenderjaar, maar er gaan al geluiden op voor een nieuwe toeslag in 2023. Het is bedoeld voor huishoudens en dus niet per persoon. De hoogte van de energietoeslag hangt af van het inkomen en van de gemeente. De aanvragen lopen via de uitkeringsinstanties van de betreffende gemeenten. Voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen is dat ISD Brabantse Wal. Voor Roosendaal en Etten-Leur is dat Werkplein Hart van West-Brabant.

Maatwerk  Bergen op Zoom

De afhandeling van de aanvragen kost zo’n 75 euro per aanvraag. De kosten voor Bergen op Zoom vallen echter hoger uit, omdat deze gemeente maatwerk wil en de aanvragen extra zorgvuldig gaat beoordelen. Oppositievoorman Arjan van der Weegen (GBWP) vreest dat de extra ambtelijke kosten daarmee kunnen oplopen tot het zesvoudige per aanvraag: 450 euro. Het Bergse college kan echter nog geen kostenindicatie hierover geven.

Overzicht per gemeente*

Inwoners van 18 jaar en ouder, met een norminkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (bijstand of AOW) en die voldoen aan de voorwaarden (tabel 1), komen in aanmerking voor de energietoeslagen van 800 euro en van 500 euro.

1. Inkomensgroepen energietoeslagen 1.300 en 500 euro
Gezinssamenstelling 18 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand en alleenstaande ouder 0 tot 1.256 euro netto 0 tot 1.397 euro netto
Samenwonend/getrouwd 0 tot 1.795 euro netto 0 tot 1.893 euro netto

Voor de inkomensgroepen daarboven gelden andere normen per gemeente). Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur (tabel 2) hebben besloten om de energiesteun van 500 euro ook toe te kennen aan de inkomensgroepen tussen 120 en 130 procent van het sociale minimum.

2. Inkomensgroepen energietoeslag 500 euro (BoZ, Roosendaal, Etten-Leur)
Gezinssamenstelling 18 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand en alleenstaande ouder 1.257 tot 1.361 euro netto 1.398 tot 1.514 euro netto
Samenwonend/getrouwd 1.796 tot 1.944 euro netto 1.892 tot 2.051 euro netto

Woensdrecht en Steenbergen (tabel 3) passen geen extra toetsing toe; deze gemeenten kennen de energiesteun van 500 euro toe aan inkomensgroepen tussen 120 en 135 procent van het sociaal minimum.

3. Inkomensgroepen energietoeslag 500 euro (Woensdrecht Steenbergen)
Gezinssamenstelling 18 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand en alleenstaande ouder 1.257 tot 1.413 euro netto 1.398 tot 1.572 euro netto
Samenwonend/getrouwd 1.796 tot 2.018 euro netto 1.892 tot 2.186 euro netto

Wat telt niet mee?

De inkomensbedragen zijn zonder vakantietoeslagen, deze telt niet mee voor de inkomensnorm. Ontvangt u of uw partner naast AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat 21,50 euro per maand voor een alleenstaande en 43,00 euro per maand bij een echtpaar niet wordt meegeteld bij het inkomen. Bij de toekenning van de energietoeslag kijkt de gemeente alleen naar het (maand)inkomen. Er vindt geen vermogenstoets plaats, spaargeld en ander vermogen uit bezittingen en vastgoed wordt niet meegerekend.

Welke inkomsten tellen wel mee?

De volgende inkomsten tellen wél mee bij de vaststelling van het inkomen: inkomen uit werk, eigen bedrijf of een uitkering; inkomsten uit een inkomensverzekering, verhuurinkomsten, pensioeninkomen (boven het vrijlatingsbedrag) en inkomsten uit alimentatie. Ook heffingskortingen tellen mee bij vaststelling van het inkomen. Alleen de hoofdbewoner, de het energiecontract heeft afgesloten en die de energierekening betaalt aan het energiebedrijf, heeft recht op een eventuele toeslag. Inwonende kostendelers komen daarvoor niet in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

De energietoeslag is bedoeld voor de lage inkomens. Aanvragers van een de energietoeslag moeten in elk geval 18 jaar of ouder zijn en wonen binnen de gemeente van de toeslagaanvraag. De inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente. Ook dienen de aanvragers te beschikken over een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.

*) Op basis van door de gemeenten aangeleverde gegevens.