Roosendaal

Roosendaal investeert de komende jaren in een veilige en gastvrije gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal (van links naar rechts: René van Ginderen, Sanneke Vermeulen, Evelien van der Star, Han van Midden, Klaar Koenraad en Arwen van Gestel) | Foto: Gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft gisteren haar eerste Kadernota 2024 gepresenteerd. Met deze nota worden de prioriteiten en doelen voor de komende periode vastgelegd. Het college wil ervoor zorgen dat alle inwoners zich gezond, welkom, thuis en veilig voelen in de stad en dorpen van Roosendaal.

De Kadernota bevat vijftien prioriteiten die nauw met elkaar verbonden zijn. Het college benadrukt dat samen aan alle prioriteiten werken belangrijk is. “Alleen dan versterken de onderwerpen elkaar en kunnen we onze ambities realiseren.”

Een betrouwbare en gastvrije gemeente

Een belangrijk doel is om Roosendaal een betrouwbare en gastvrije gemeente te maken. “Dit bereiken we onder andere door de betrokkenheid en participatie van inwoners te vergroten via verbeterde dienstverlening”, aldus het college. Daarnaast richt het college zich op het creëren van leefbare buurten en dorpen. Specifieke problemen in buurten worden aangepakt en er wordt gezorgd voor voldoende voorzieningen en veiligheid. De bestrijding van overlast en criminaliteit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie, buurtbewoners en andere betrokken partijen.

Veiligheid

Burgemeester Han van Midden benadrukt dat de aanpak van overlast vraagt om extra inzet en intensivering van toezicht en handhaving. “Het doel is om overlast te verminderen en het gevoel van veiligheid te verbeteren”, zegt Van Midden. “Om overlast bij de bron aan te pakken, investeert het college extra in technische hulpmiddelen zoals cameratoezicht en het technisch beheer van de camera’s.”

Een goede basis voor iedereen

Het college streeft ook naar een solide basis en bestaanszekerheid voor elke inwoner. Daarom kondigen burgemeester en wethouders investeringen aan in goede zorg, onderwijs en inclusie. Het doel is om gelijkwaardigheid te bevorderen en voldoende zorg en financiële middelen te bieden, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Hierbij staat preventie en samenwerking met lokale partners centraal.

Een bruisende gemeente

Om Roosendaal bruisend te houden, stimuleert het college culturele diversiteit gestimuleerd. Er is aandacht voor het behoud en de toegankelijkheid van cultureel erfgoed en ondersteuning voor culturele activiteiten. Tegelijkertijd ligt de focus op ondernemerschap en innovatie. In de Kadernota beschrijft het college investeringen in sport en vrijetijdsbesteding door ruimte te bieden voor topsport, breedtesport en grootschalige evenementen.

Solide financiële basis

Het college wil een solide financiële basis voor de gemeente Roosendaal creëren. Er wordt zorgvuldig omgegaan met gemeenschapsgeld en er is ruimte voor investeringen. De rode draad is en blijft ‘zij aan zij’. Het college roept daarom alle inwoners, organisaties en stakeholders op om samen te werken aan het realiseren van deze ambities. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de begroting voor 2024. De komende tijd werkt het college deze verder uit in concrete plannen en projecten.