West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta heeft nieuw bestuur en bestuursakkoord

Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Waterschap Brabantse Delta heeft een nieuw dagelijks bestuur en een bestuursakkoord. Woensdagavond is het akkoord met de titel ‘Samen beter!’ vastgesteld.

De afgelopen weken heeft formateur Huub Hieltjes gesprekken gevoerd met de onderhandelaars van alle partijen. Op basis daarvan zijn Niels Mureau (Ons Water/Waterbreed), Cécile Franssen (VVD), Kees de Jong (Ongebouwd), Theo Schots (Bedrijven) en Hans Peter Verroen (CDA) benoemd als leden van het dagelijks bestuur. Ook is er unaniem overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord.

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord beschrijft wat het waterschap doet, waarom, voor wie en hoe dat wordt betaald. In het akkoord blijft de ambitie van het waterschap primair gericht op de kerntaken: veilige dijken en kades, voldoende en schoon water. Ook blijft het waterschap investeren in samenwerken met en het betrekken van partners. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: waterveiligheid, waterkwaliteit, waterflora en waterfauna, zoetwater en peilbeheer, waterketen, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn, optimaliseren van bedrijfsprocessen en innovatie, financiën, bestuurlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en goed werkgeverschap.

Het bestuursakkoord is te lezen op www.brabantsedelta.nl/bestuur.