Bergen op Zoom

Bergse politiek reageert gelaten op rampbegroting: december moment van de waarheid

Illustratie: Pixabay / Arek Socha

Han Verbeem Han Verbeem

December wordt een beslissende maand voor Bergen op Zoom. Met een gat van tien miljoen voor het komende jaar gaat de Bergse gemeenteraad een stevig begrotingsdebat tegemoet; met misschien wel het meest ingrijpende maatregelenpakket sinds de naoorlogse periode. Niets of niemand ontkomt aan de bezuinigingen: 2021 wordt de start van een nieuwe toekomst. Met een periode van soberheid, afbouwen en zoeken naar doelmatigheden. En: er bestaan geen heilige huisjes meer – zo zijn de Bergse raadsfracties het eens. Het Focusakkoord is en blijft leidend.

Fractieleider Aydin Akkaya van GBWP, de grootste gemeenteraadsfractie, blijft geloven in de kracht van het Focusakkoord: “Dat is immers gebaseerd op de drie uitgangspunten waar niemand het mee oneens kan zijn: bestuurlijke kwaliteitsslag, herstel van onderling vertrouwen  en het beheersen van de miljoenenschuld.” Deze laatste staat formeel nog op 260 miljoen euro maar er zijn stignalen dat deze schuld al richting de 300 miljoen gaat. Als het de raad in december niet lukt om orde op zaken te stellen, dan dreigt provinciaal toezicht.

Sociaal domein

Een groot punt van zorg is het sociaal domein met de kosten voor uitvoering van WMO (ouderen) en Jeugdzorg. Sinds de decentralisaties moet niet het Rijk maar de gemeente de lasten dragen. En het toebedeelde geld vanuit het Gemeentefonds is structureel te laag. Maar, zo benadrukt Akkaya: er hangen nog veel meer onzekerheden in de lucht die veel ingrijpender zijn. “Zoals Corona, en wat dit voor de lokale economie betekent. We zitten midden in een crisis waarvan we de omvang en duur nog niet kennen.”

Ondernemerschap stimuleren

Parallel aan de bezuinigingen voorziet Akkaya ook stimuleringsmaatregelen om de economie te versterken, onder meer door het versoepelen van bepalingen in het bestemingsplan. “Ondernemers willen wel ondernemen maar lopen met nieuwe initiatieven vaak tegen een muur van beperkingen op in het plangebied. Dat moet en kan anders.”

Structurele keuzes

Zeker is wel dat de Bergse politiek keuzes moet maken, met de verkoop van gronden en gebouwen. Dinsdag was er een presentatie voor de fractievoorzitters waarbij de verschillende scenario’s zijn gepresenteerd voor de onderdelen sport, cultuur en economie. Maar met alleen het verkopen van bijvoorbeeld De Maagd, Gebouw-T of één van de zwembaden is de gemeente er niet. “Dat zijn éénmalige inkomsten, maar we staan daarnaast voor structurele keuzes.” Daarom is een kerntakendebat nodig: wat moet de gemeente écht doen en wat is minder noodzakelijk.

Niet verwacht

De Bergse D66-leider Cariinne Elion-Valter voorziet dat december het moment van de waarheid zal zijn. “Volgende maand stelt de raad de begroting vast maar de maand erop volgt al een begrotingswijziging met een verdere invulling van de maatregelen. Zo kunnen we zo actueel mogelijk het nieuwe kalenderjaar tegemoet gaan.” Ze heeft er een hard hoofd in. “We staan voor een enorme klus, Ik weet dat het financieel zware tijden zijn maar een gat van tien miljoen, dat had ik écht niet verwacht.”

Middeninkomens

Heilige huisjes bestaan niet meer en alle bezuinigingskeuzen zijn bespreekbaar. VVD-fractievoorzitter Rian Govers-Gabriëls hoopt dat in elk geval de middeninkomens ontzien worden. “Dat is de inkomensgroep die al de meeste voor de kiezen heeft gehad.” Voor haar fractie staat een financieel beleid met soberheid en doelmatigheid voorop. “Alleen zo kunnen we langzaam werken naar een financieel herstel en Bergen op Zoom in dat opzicht weer gezond maken.”

Sociaal beleid

Joey van Aken (PvdA) zet zich vanuit zijn fractie in voor het behoud van sociaal beleid, waaronder kwijtschelding van de gemeentelijke lasten voor de minima. “Dat zal zeer zwaar zijn”, merkt hij op. “Maar we moeten wél de juiste keuzes maken en ook kijken naar de gevolgen. Zeker binnen het sociaal domein. Als voorzieningen verdwijnen, is de kans groot dat juist de zwakkeren in een complex en duur zorgtraject behandelen dat de gemeente, aan het eind van de streep, misschien wel meer kost dan het bezuinigde bedrag.”