Bergen op Zoom

Bergen op Zoom houdt 25 miljoen over, maar: ‘we moeten voorzichtig blijven’

Joost Pals (Foto: Lokaal Realisme)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college sluit de boeken voor het jaar 2022 en houd maar liefst 25 miljoen euro over. Daarvan gaat 8,5 miljoen naar de algemene reserve, 7 miljoen euro wordt meegenomen naar 2023. Verder wil het college uit de meevaller 9,3 miljoen reserveren voor herstel van wegen. In 2023 en 2024 moet achterstallig onderhoud worden weggewerkt. De gemeenteraad moet dit nog wel goedkeuren.

Vergeleken met de tekortjaren, waarbij tegenvallers van tien miljoen geen uitzondering waren, is dit een ongekend groot overschot. Maar voor wethouder Joost Pals is er geen reden de geldkraan open te draaien: “Het gaat om een incidentele meevaller. Voorzichtigheid met de financiën blijft daarom geboden.”

Realistisch

Pals, die voor een ‘realistische begrotingsaanpak’ staat, noemt zijn financiële terughoudendheid een mantra – een uitspraak die keer op keer wordt herhaald. De meevaller over 2022  is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan extra geld van het Rijk. De meevaller pakt al met al tien miljoen hoger uit dan verwacht. In december vorig jaar verwachtte de Bergse raad het boekjaar 2022 met een voordeel van 15 miljoen te kunnen afsluiten.

Pas op de plaats

Maar inmiddels maakt de economie pas op de plaats, en de overheid moet op vrijwel alle posten bezuinigen om onder meer de herstelbetalingen aan Groningen en de asielzoekersopvang te kunnen betalen. “Je kunt er dus niet zondermeer vanuit gaan dat dat geld voor langere tijd de gemeentelijke schatkist gunstig beïnvloedt”, merkt Pals op. Net als andere gemeenten ziet ook Bergen op Zoom zich “geconfronteerd met grote onzekerheden.”

Afname schuld

Het jaar 2022 is in meerdere opzichten positief afgesloten, aldus Pals. “Zo is bijvoorbeeld de netto schuld in 2022 afgenomen van € 227,7 miljoen naar € 196,3 miljoen.” Ook de solvabiliteit, het percentage dat aangeeft in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen: van 8,4 naar 17 procent.

In het huidige begrotingsjaar 2023 doemen inmiddels donkere wolken op. Uit het eerste concernbericht, een tussenbericht na afronding het eerste kwartaal, blijkt een tekort van twee miljoen op de lopende begroting. “Daarin is dan wel het afgesproken jaarlijks begrotingsoverschot van drie miljoen meegenomen”, aldus Pals. Want de Bergse raad wil dat de gemeente elk jaar drie miljoen aflost op de miljoenenschuld.