Hoogerheide

D66: jeugdwerk en scouting óók financieel compenseren voor coronaschade

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Woensdrechtse D66-gemeenteraadsfractie wil dat het jeugd- en jongerenwerk, alsmede de scouting, in aanmerking kan komen voor coronacompensatie. Daartoe dient D66-raadslid Jeroen van der Ha een motie in tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november. Het college dient de scouts en het jeugdwerk de compensatie te bieden waar ze recht op hebben. En, zo stelt D66: het geld is er.

Tijdens de opinieraad van oktoer maakte wethouder Lars van der Beek duideijk, dat het college niet van plan is scouting Hoogerheide coronacompensatie te verlenen. Eén en ander zou volgens hem strijdig zijn met het Woensdrechtse beleid. Volgens Van der Ha ontvangen sportverenigingen wél steun en hebben de scouting, maar ook het jeugdwerk, nu het nakijken. Terwijl er vanuit het Rijk wel een bedrag van 8,246 euro aan de gemeente is uitgekeerd om ook hen tegemoet te komen. D66 wil nu dat het geld daar terecht komt, waarvoor het bedoeld is. Het gaat om compensatie voor de geleden coronaschade in de maanden maart tot en met oktober.

Kosren en inkostenderving

De voorgestelde compensatieregeing zou inhouden, dat de organisaties recht hebben op € 500 voor gemaakte kosten van genomen coronamaatregelen. Als voorwaarde zou wel gelden, dat de betreffende organisatie een activiteit heeft georganiseerd in de genoemde periode. Als blijkt dat er aantoonbaar grotere schade is geeden, in de vorm van extra kosten of wegvallende inkomsten, dan zou een hogere compensatie mogelijk moeten zijn. Wanneer de aanvragen het beschikbare bedrag van € 8.246,62 bereiken of overschjrijden, dient het subsidiebedrag naar evenredigheid verdeeld te worden over de organisaties. In het voorstel van D66 dient het college de betreffende jongerenorganisaties uiterlijk 16 november te informeren over de regeling, waarbij het indienen van compensatieaanvragen tot 1 december mogelijk is. De aanvragen dienen vóór 31 december dan behandeld en uitgevoerd te zijn, zo is in de motie te lezen.

Draagvlak

De vraag is, of D66 voldoende draagvlak voor de motie zal  vinden bij de overige fracties. Voor de uitvoering van deze regeling dient D66 een meerderheid van de Woensdrechtse gemeenteraad achter zich te krijgen. Vooralsnog lijken de coalitiepartijen, die gezamenlijk een raadsmeerderheid vormen, echter het huidige collegebeleid te steunen. Dat bleek ook tijdens de afgelopen Opinieraad, waarbij Van der Ha de motie al aankondigde.