Roosendaal

Draagvlakmeting voor opvang asielzoekers onnodig, ook als opvanglocatie bekend is

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Foto: Shutterstock)

Kitty Joachems Kitty Joachems

Met de komst van de spreidingswet is elke gemeente in Nederland verplicht om een aantal asielzoekers op te vangen. Dat leidde in Roosendaal begin februari tot een debat in de commissievergadering. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad het onderwerp opnieuw. Duidelijk werd dat een draagvlakmeting, zoals Forum voor Democratie voorstelde, er niet komt.

Zodra de spreidingswet per 1 februari inging meldden de fracties van VLP en VVD zich om dit onderwerp te bespreken in de raadszaal. In de commissievergadering van 8 februari stond de opvang van asielzoekers en de gevolgen van de spreidingswet op de agenda. Het debat van die avond was volgens Alex Raggers, fractievoorzitter van de VLP een goed debat. “Zowel de VVD als onze fractie waren blij dat wethouder Van Ginderen openstond voor dit debat want het is een onderwerp dat leeft”, legt Raggers uit. “Het is een gevoelig onderwerp. Het is de plicht van Nederland om asielzoekers op te vangen. En het is onze plicht om te bekijken wat we kunnen doen. We willen geen weigergemeente zijn.” Raggers is blij met de stappen die tot nu toe gemaakt zijn.

Dat ligt anders voor Forum voor Democratie. “Onze partij is in principe tegen een asielzoekerscentrum”, zegt fractievoorzitter en raadslid Corrie van Leerzem daarover. “Door de komst van de spreidingswet weten we dat we dit niet tegen kunnen houden. Maar dat betekent niet dat we niks kunnen doen.” Van Leerzem wil er namens haar fractie voor zorgen dat de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt.

Draagvlakmeting

Ze wil onder andere het draagvlak meten bij omwonenden van de locatie waar de opvang moet gaan plaatsvinden. Die locatie is nu nog niet bekend. “Het is kwalijk dat de gemeente de locatie niet met ons als raad wil delen,” vindt Van Leerzem. Een draagvlakmeting zien de andere partijen niet zitten al heeft de VLP wel nagedacht over het voorstel van Van Leerzem. “Zo’n gedegen onderzoek klinkt wel logisch”, vindt Raggers “maar we zijn in het debat in de commissievergadering al gerustgesteld door de wethouder dus dan hoeft zo’n motie voor ons niet.”

Wethouder Van Ginderen herhaalde in de raadsvergadering van donderdag zijn eerdere toezegging om de locatie zorgvuldig te overwegen. Zo kiest het college niet voor kwetsbare wijken. Ondanks dat vinden meer fracties dat de wethouder de locatie zo snel mogelijk bekend moet maken. “Want hoe langer je wacht hoe meer er gaat broeien.” Fractievoorzitter en raadslid Bejar Taher probeerde namens D66 via een motie antwoord te krijgen op de vraag of de raad wel écht het laatste woord heeft op het moment dat een locatie bekend gemaakt wordt.

“Mijn punt is dat de wethouder zegt dat de raad het laatste woord heeft. Maar ik ben jurist en weet dat de spreidingswet een dwingend karakter heeft. En onze inwoners hebben er recht op om te weten in hoeverre we dan nog iets kunnen beslissen.” Na de commissievergadering was daar volgens Taher onduidelijkheid over. De motie van D66 werd donderdagavond niet aangenomen maar leverde volgens Taher wel op dat de wethouder met een schriftelijke terugkoppeling komt. Taher had liever gezien dat wethouder Van Ginderen daar in februari al mee gekomen was. “Het is een goede wethouder en ik heb veel respect voor hem, zeker omdat hij moeilijke dossiers in zijn portefeuille heeft, maar dit had beter gekund”, aldus Taher.

Veiligheid en woongenot

Twee andere moties van Forum voor Democratie haalden het ook niet. Geen enkele andere partij steunde de moties. Sommige raadsleden noemden de moties overbodig. Maar zover wil Taher niet gaan. “Ik vind het niet overbodig want elke partij moet tijd en ruimte krijgen om in te brengen waar zij behoefte aan hebben, maar het zijn niet onze moties. Mijn fractie heeft ze daarom niet mee ingediend en ook niet gesteund.”

“Het is jammer dat we geen steun hebben gevonden bij de overige fracties”, vindt Van Leerzem. Deze moties gingen over het in kaart brengen van een plan van aanpak waarbij per situatie wordt uitgeschreven hoe het college daarop gaat handelen. Ze is van mening dat de veiligheid en het woongenot onder druk kunnen komen te staan. Ze vindt het jammer dat de fracties wel hun zorgen uitspreken maar niet meegaan in de moties.

“Natuurlijk gaan we voor nul overlast”, reageert Raggers, “maar het uitgangspunt moet positief zijn. Met het oog op de toezeggingen van de wethouder moeten we vertrouwen geven aan het college.” Volgens Van Leerzem zijn die toezeggingen echter te vaag. “Ze staan niet zwart op wit. Wij willen bijvoorbeeld vastleggen hoe misdraging in kaart wordt gebracht en wat de sancties zijn die daarop staan”, legt ze uit. Daarnaast wil ze dat het college aanvullende afspraken maakt met het COA op dezelfde manier als de gemeenten Moerdijk en Dordrecht hebben gedaan. “Zij hebben de voorkeur uitgesproken om alleen mensen te huisvesten met een kansrijke asielaanvraag. Dat zijn mensen met toekomstperspectief. Die gaan zich waarschijnlijk hier in de regio vestigen. Dat verkleint de kans op overlast aanzienlijk.”

Burgemeester Coenen

Het is volgens Sebastiaan Hamans jammer dat Forum voor Democratie uitgaat van de sfeer van overlast en criminaliteit. Als fractievoorzitter en raadslid van het CDA verwijst hij in het debat naar 2015. “Toen vingen we op De Stok driehonderd asielzoekers op en daar is geen onvertogen woord gevallen. Het is daar heel goed gegaan”, aldus Hamans. In de raadsvergadering van donderdag haalt hij ook de Eerste Wereldoorlog aan. “Laten we een voorbeeld nemen aan burgemeester Coenen die in de Eerste Wereldoorlog de opvang van 200.000 vluchtelingen goedkeurde”, vertelt Hamans die naar eigen zeggen wel terugkijkt op een beschaafd debat in een goede sfeer.

De moties van Van Leerzem hebben in zijn ogen geen toegevoegde waarde. “De wethouder heeft voldoende toezeggingen gedaan en deze staan allemaal in de lijst van moties en toezeggingen”, zegt Hamans. Maar volgens Van Leerzem houdt de wethouder altijd een slag om de arm. “Dat vinden de andere fracties misschien voldoende maar wij niet. Wij willen alles zwart op wit zodat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren en desgewenst op dit gevoelige dossier kan bijsturen”, aldus Van Leerzem.