Roosendaal

Gemeente Roosendaal stelt intentieovereenkomst op met Poolse supermarkt

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Werken aan minder overlast voor de buurt, dat is waarom maandagmorgen de gemeente Roosendaal samen met de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg een overeenkomst ondertekende. Het bewonerscomité reageert verbaasd en niet bepaald enthousiast op de verklaring, waar zij niet bij betrokken waren.

Er zijn door de gemeente een aantal, vergroenende, snelheidsbeperkende en parkeermaatregelen genomen, voor en nabij de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. Ze waren onderdeel van een eerder dit jaar door de gemeenteraad goedgekeurd pakket om de overlast in de buurt terug te dringen. Er moest echter tevens wat worden gedaan aan bepaalde vormen van gedrag dat bepaalde bezoekers tentoonspreiden. Daarvoor zijn nu met de eigenaar en bedrijfsleider van de winkel afspraken gemaakt.

‘Gedragsbeïnvloeding’

De veiligheidsgevoelens en leefbaarheid in de buurt moeten terugkeren. Dat is de reden van deze intentieovereenkomst. Zo moet bijvoorbeeld het urineren op straat worden tegengegaan, maar ook intimidatie, onderlinge agressie en het betreden en soms zelfs beschadigen van percelen en eigendommen van buurtbewoners. In het nu ondertekende document zijn, zoals de gemeente het noemt; “nadere afspraken gemaakt die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding van bezoekers van de supermarkt.”

Volgens het gemeentelijke persbericht zet de supermarkt zich graag in voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Het is de bedoeling dat medewerkers actief gaan letten op het gedrag van klanten en ze waar nodig corrigerend aanspreken, of zelfs een winkelverbod geven als er niets verbetert.

Afschuiven verantwoordelijkheden

Meerdere leden van het bewonerscomité dat al jaren strijdt voor die leefbaarheid hebben inmiddels gereageerd op de intentieverklaring en de inhoud daarvan. Ze hebben er weinig vertrouwen in, is de algehele conclusie. Ze zijn ook niet betrokken geweest bij de totstandkoming, terwijl dat wel was toegezegd, noch bij de ondertekening ervan.

In de betreffende overeenkomst is onder meer opgenomen dat de buurtbewoners klachten en problemen moeten melden bij de bedrijfsleider van de supermarkt, of diens vervangers. Volgens het comité is dat het afschuiven van verantwoordelijkheden door de gemeente, die alleen zelf over openbare orde, handhaving en veiligheid kan gaan. Een aantal bewoners heeft dan ook al laten weten daar niet aan mee te werken en incidenten direct bij gemeente, handhaving of politie te blijven melden.

Een ander punt is volgens een comitélid dat de manager er niet vaak is. Omdat de rest van het personeel constant wisselt, of geen Nederlands spreekt, wordt daar iets melden niet als reële optie gezien. Tevens valt men over de passage dat de bedrijfsleider zelf een logboek bij gaat houden van de meldingen en van wat daar mee is gedaan. Of daarin straks alles is terug te lezen wordt betwijfeld.

Vragen over waarde overeenkomst

Andy Knobel, woordvoerder van het bewonerscomité, is niet onder de indruk van de nu beschreven intenties. Het is een streven maar geen verplichting immers. Hij vraagt zich af of het enige juridische waarde heeft en wil graag weten wat de gemeente gaat doen als de supermarkt zich niet houdt aan de inhoud van de verklaring. Daarover is bij het comité in ieder geval niets bekend. Over de openbare orde en veiligheid zegt hij: “Wij zullen de gemeente als wettelijk verantwoordelijke hierop rechtstreeks aan blijven spreken en niet de Poolse ondernemer.” Aangezien de gemeente de omgevingsvergunning voor de winkelactiviteiten verleent, is die volgens Knobel ook bij wet verantwoordelijk voor de bestuurlijke handhaving ervan. Dat het comité niet betrokken werd bij de gemaakte afspraken in de intentieovereenkomst heeft opnieuw het gevoel versterkt dat men niet serieus wordt genomen.

Tijdelijk document

De opgestelde verklaring geldt voor één jaar, meldde de gemeente maandagochtend. In die periode worden evaluatiemomenten georganiseerd met zowel de bedrijfsleider als de buurt. Het plan is om het maatregelenpakket aan te passen als de praktijk daar om vraagt. Wat er na dat jaar gebeurt is nog onduidelijk.

Meer lezen over wat er zoals speelt rondom deze al jaren voortslepende kwestie? Open dan eens ons dossier.