Hoogerheide

Ook Woensdrecht ontkomt niet aan lastenstijging: OZB en afvalheffing omhoog

Foto: Pixabay / N. Kanchanaprat

Han Verbeem Han Verbeem

Inwoners van de gemeente Woensdrecht zien volgend jaar de OZB-belasting met 10 procent stijgen; dat komt neer op gemiddeld 27 euro extra per huishouden, zo becijfert wethouder Henk Kielman (financien) bij de presentatie van de gemeentebegroting 2021. Ook de lasten voor afvalstoffen gaan met 25 euro omhoog, van 150 naar 175 euro. Al met al blijft Woensdrecht nog wel één van voordeligste gemeenten in West-Brabant.

 

Door: Han Verbeem

Na het débacle van vorig jaar, waarbij de jaarafsluiting van 2019 met 2,1 miljoen euro in de min duikelde, gaat het nu duidelijk de goede kant op. De gemeente Woensdrecht lijkt het jaar af te sluiten in de zwarte cijfers, met een positief resultaat van 693.000 euro.

Meevallers

Dat is fors meer met de nipte plus van zo’n 16.000 euro waarop eerder nog werd gekoers. Meevallers met onder meer dividend van Saver (415.000 euro), winstnemingen op grondexploitaties (260.000 euro) en positieve effecten van de septembercirculaire (245.000) dragen daaraan bij. Tegenvallers zijn er echter ook: zo moet de gemeente zo’n 370.000 euro apart houden als extra bijdrage, oftewel een suppletie, aan de kas van de Appa. Dat is het fonds voor wachtgelden en pensioenen van (oud)-wethouders.

Scherp aan de wind

Ook voor het komende jaar is een begrotingsoverschot van 118.000 euro geprognotiseerd, terwijl eerder bij het meerjarenperspectief voor 2021 nog een overschot van 79.000 euro was ingeboekt. “We varen scherp aan de wind”, zegt Kielman die met de komende begroting een solide basis neerlegt voor de komende periode. Hoe solide die uiteindelijk zal blijken, hangt ook af van de coronagevolgen. Die zijn nu nog niet meegerekend in de tabellen. “We weten ook niet hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen en hoe sterk de weerslag zal zijn op onze lokale economie.”

Voorzieningen op peil

De afvalstoffenheffing gaat omhoog en dat is nodig om onder meer de toegenomen kosten voor het ophalen en verwerken van groenafval en oud papier te kunnen bekostigen. De rioolheffing wordt kostendekkend en gaat daarmee enkele euro’s per huishouden omhoog in 2021. De onroerend-zaakbelasting (OZB) gaat voor het eerst in 14 jaar méér stijgen dan met alleen de inflatie (1,6 procent). “Daar onkomen we echt niet aan, willen we in Woensdrecht alle voorzieningen op peil houden”, benadrukt Kielman. Grote vraag blijft wat de uitkomst is van de herijking van het nationale Gemeentefonds, van waaruit Woensdrecht geld krijgt voor uitvoering van sociale taken. “Zoals het er nu naar uitziet, zouden de kleinere gemeenten extra geld krijgen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn”, aldus de lokale bewindsman.