Woensdrecht

Positieve financiële perspectieven voor gemeente Woensdrecht

Maarten Elst Maarten Elst

Vlak voor het zomerreces presenteerde wethouder Henk Kielman de Perspectievennota 2020-2024. Met de Perspectievennota wordt richting gegeven aan de begroting die in het najaar door de raad wordt vastgesteld. Kielman heeft berekend dat de gemeente Woensdrecht het jaar afsluit met een bescheiden positief saldo van 16.000 euro. Ook voor de daaropvolgende jaren voorziet het college positieve cijfers. Op 3 september wordt de Perspectievennota in de raad behandeld.

Wethouder Kielman geeft aan dat de gemeente Woensdrecht de stabiele werkwijze met de focus op de (jeugd)zorg blijft aanhouden. Zo vertelde hij tijdens de presentatie van de Perspectievennota 2020-2024. “Uitgangspunten hierbij zijn, dat de begroting meerjarig sluitend dient te zijn, dat een sluitende begroting niet wordt gerealiseerd door inzet van de algemene reserve en dat de weerstandsratio minimaal 1,4 blijft bedragen.”

Financiële gevolgen van meicirculaire

“De Perspectievennota 2020-2024 biedt een sober meerjarenperspectief waarbij de beleidsmatige doelstellingen zoals het college die heeft geformuleerd in zijn collegewerkprogramma, worden gecontinueerd, inclusief de te formaliseren financiële besluiten en de financiële gevolgen van de meicirculaire 2020″, vervolgt Kielman.

Aandacht voor (jeugd)zorg

“Het college kiest voor een behoudende koers, zowel inhoudelijk als financieel. We leven momenteel in onzekere tijden. Structureel zijn we als gemeente verplicht goede zorg aan onze inwoners te bieden, en dat willen we ook, maar de bijdragen daarvoor van de overheid zijn structureel niet toereikend”, aldus Kielman.

Onzekerheden

Kielman waarschuwt bij zijn presentatie dat de gevolgen van de coronacrisis nog niet volledig verwerkt zijn. “Mede omdat de financiële gevolgen hiervan nog niet te voorspellen zijn”, vertelt hij. “Daarnaast zijn er incidentele risico’s. Denk hierbij aan de stikstofrestricties vanaf mei 2019 die een negatieve invloed hebben op onze legesinkomsten. Daarnaast wil de rijksoverheid de algemene uitkering aan gemeenten herijken vanaf 2022. Zoals het er nu naar uitziet is dat nadelig voor kleine gemeenten zoals de gemeente Woensdrecht. Dat betekent dat we bewuste keuzes maken voor uitvoering en investeringen, oftewel: efficiënter te werk gaan.”

Positieve vooruitzichten

De gemeente Woensdrecht rekent op een positief saldo van €16.063 euro. Dit saldo is opgebouwd uit de beschikbare middelen in de begrotingen 2020-2024 minus de financiële verplichtingen en alle uitgaven zowel structureel als incidenteel. Ook zijn de gevolgen van de meicirculaire al in het saldo verwerkt. Ook voor de komende jaren zien de perspectieven er positief uit voor de gemeente:

2020: +€16.063
2021: +€78.657
2022: +€167.982
2023: -€168.990
2024: +€15.781