Roosendaal

Roosendaal: financieel gezond, maar investeren is aan volgend college

Stapel gebundelde bankbiljetten in verschillende waarden

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal staat er financieel gezond voor. Maar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen begin volgend jaar zijn er geen nieuwe dure plannen. De gemeente laat dat over aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Dat staat in de Kadernota 2022, waarin de gemeente laat zien waar het geld de komende jaren aan uitgegeven zal worden. Roosendaal zet vooral in op duurzaamheid, verbondenheid en zorg.

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft een sluitende begroting gemaakt voor de komende jaren. Ze moet wel ruim 3 miljoen euro halen uit de algemene reserve om het rond te krijgen. “In tijden van de Corona-pandemie en oplopende tekorten in het sociaal domein een forse opgave,” zo schrijft ze in de Kadernota 2022. Het college vindt dat ze een gezonde financiële basis heeft neergezet, waar een nieuwe club burgemeesters en wethouders op verder kan bouwen. Want sommige ambities van de gemeente Roosendaal blijven nog jarenlang doorlopen, schrijft het college.

Verbondenheid is stuwende motor

Eén van die ambities is om van Roosendaal een ‘verbonden gemeente’ te maken. Niet alleen moeten inwoners zich verbonden voelen met elkaar. Maar ook de stad en de dorpen moeten verbonden zijn. En de gemeente ook met de buurgemeenten, met de andere grote Brabantse steden en met de havensteden Rotterdam en Antwerpen. “Deze verbondenheid is al eeuwen de stuwende motor achter de ontwikkeling van Roosendaal,” aldus burgemeester en wethouders.

Roosendaal ziet drie opgaven voor zichzelf. De gemeente moet inzetten op klimaatmaatregelen en positieve gezondheid, inspelen op extra groei, en werken aan een inclusieve stad. Burgemeester en wethouders streven naar “een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal.”

Versterken van aantrekkelijkheid

Bij de aantrekkelijkheid van de gemeente Roosendaal gaat het om veiligheid, het aantal woningen, de voorzieningen en de bereikbaarheid. Zo wil het college volgend jaar 45.000 euro uitgeven aan Parkrangers, die kunnen surveilleren op bedrijventerreinen en onrustige plekken. Ook komt er eindelijk geld om tien woonwagenstandplaatsen bij te maken op bestaande locaties. Hiervoor wordt in de kadernota volgend jaar 320.000 euro uitgetrokken en in de jaren daarna 50.000 euro per jaar.

Onder een aantrekkelijk Roosendaal valt ook de heropstart van de binnenstad na de coronatijd. Dat mag 200.000 euro kosten. En er is een plan om het centrum van Nispen flink op te knappen. Daar verhuizen dorpshuis Nisipa en de thuiszorg van het Wit Gele Kruis naar de kerk. De kerk wordt dan een breed opgezet gemeenschapshuis. “De vrijkomende gronden kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid van Nispen,” aldus burgemeester en wethouders. Er is voor de komende jaren 75.000 euro per jaar uitgetrokken voor het Nispense plan.

Versterken van duurzaamheid

Roosendaal wil ook de duurzaamheid verbeteren en in 2050 een CO2-neutrale gemeente zijn. “Energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en vergroening zijn noodzakelijke en grote veranderingen die onze gebouwde omgeving en ons buitengebied er totaal anders uit laten zien,” beschrijven burgemeester en wethouders in de kadernota.

Om de duurzame ambities te halen zijn er de Regionale Energiestrategie en het Programma Verduursamen. De laatste is de opvolger van Roosendaal Future Proof. Het het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meedoen, dus de gemeente wil inwoners verleiden. Bijvoorbeeld met 100.000 euro van de stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad. Daarmee wil de gemeente inwoners stimuleren op hun eigen terrein ook dingen aan te passen. “Het ontharden van tuinen, het aanschaffen van regentonnen, het plaatsen van nestkasten of insectenhotels en het aanleggen van geveltuinen en groene daken,” geeft de gemeente als voorbeelden.

Versterken van zorg en gezondheid

Om Roosendaal sterk en gezond te houden, worden flinke bedragen uitgetrokken. Want hieronder vallen ook de Wmo en jeugdzorg. Gemeenten krijgen steeds meer zorgtaken die vroeger bij het rijk lagen. De komende jaren moet er 1,2 miljoen euro extra per jaar uitgetrokken worden voor de Wmo. En vanaf 2023 ook jaarlijks 1,3 miljoen euro voor de jeugdzorg. Nog los van de 550.000 euro die volgend jaar nodig is voor de jeugdprofessionals. Roosendaal wil verder onder andere nog 320.000 euro uittrekken voor Beschermd Wonen.

Extra ambtenaren nodig

De gemeente Roosendaal vindt dat de grote ambities alleen waargemaakt kunnen worden met meer personeel. Daarom willen burgemeester en wethouders zes of zeven voltijdsbanen extra. Dat kost volgend jaar 588.000 euro en de jaren er na 512.000 euro per jaar. Deze extra ambtenaren worden de komende vier jaar dan ingezet voor Duurzaam Roosendaal, Zorg, Veiligheid en leefbaarheid wijken en buurten, Omgevingswet en Rechtmatigheidsverantwoording. Volgend jaar is dat ook bij Tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Ruim 3 miljoen euro nodig uit algemene reserve

Om alle plannen uit te kunnen voeren, komt de gemeente Roosendaal geld tekort. Volgend jaar is dat ruim 2,4 miljoen euro, in 2023 is het ruim 830.000 euro en in 2024 nog eens ruim 100.000 euro. In totaal dus een tekort van ruim 3,3 miljoen euro. Dat is op te vangen met het laatste geld uit de saldireserve (nog ruime 117.000 euro) en verder met geld uit de algemene reserve. In de algemene reserve zit nu nog bijna 13 miljoen euro. Daar is in 2025 dan nog 10 miljoen van over. En dat is dus nog ruim boven de afgesproken ondergrens van 8 miljoen.