Bergen op Zoom

Verbetering waterkwaliteit Binnenschelde en Markiezaatsmeer

Foto: Binnenschelde

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap gaan de waterkwaliteit verbeteren in de Binnenschelde en het Markiezaatsmeer.

Beide meren waren ooit onderdeel van de Oosterschelde. Bij de aanleg van de deltawerken zijn ze afgedamd en veranderd van een zoute riviermonding naar een zoete zwemplas (Binnenschelde) en een zwak-brakke natuurwater (Markiezaatsmeer). Het water van de twee meren is sindsdien geleidelijk troebeler geworden. De Binnenschelde kampt in warme perioden bovendien met blauwalgen en in de afgelopen jaren kwamen daar bacteriële problemen bij.

Extra maatregelen

De waterkwaliteit van de Binnenschelde zou het meest verbeteren als het water weer zout wordt. Maar nu duidelijk is geworden dat de verzilting van het Volkerakzoommeer nog jaren op zich zal laten wachten, willen waterschap en gemeente snel extra maatregelen nemen. Het waterschap acht het kansrijk om fosfaat bindende klei toe te voegen en start dit voorjaar een praktijkproef in cylinders in de Binnenschelde. De gemeente onderneemt actie tegen de problemen die worden veroorzaakt door poepbacteriën van ganzen en andere watervogels.

Onderzoek

De vier partijen hebben eerst een watersysteemonderzoek uit laten voeren. Onderzocht is of en hoe de waterkwaliteit weer goed kan worden. Voor het Markiezaat is samen met Brabants Landschap bovendien onderzocht welke situatie het beste is voor de natuur. In het gebied komen onder meer grote aantallen moerasvogels voor.

Extra eilandjes

Het Markiezaat kan worden verbeterd door het gebied op een natuurlijkere manier in te richten. Brabants Landschap overweegt de aanleg van extra eilandjes voor broedvogels zoals de kluut en de bontbekplevier en het natuurlijker maken van de oevers langs de Markiezaatskade. Brabants Landschap wil de maatregelen in het Markiezaat combineren met de herinrichting van de Molenplaat.