Bergen op Zoom

Vier Bergse fracties willen college in verhoorbankje over kernenergie

Han Verbeem Han Verbeem

GroenLinks, PvdA, SP en BSD willen duidelijkheid over het Bergse collegestandpunt inzake kernenergie. Het zit de partijen zelfs zó hoog, dat ze het college openbaar willen verhoren tijdens een zogeheten interpellatie. Mogelijk dat deze ondervraging al tijdens de raad van 27 mei plaatsvinden. Burgemeester Frank Petter zal, als verantwoordelijk portefeuillehouder, daarbij de meeste vragen dienen te beantwoorden. De vier fracties hebben echter geen meerderheid in de raad; zij zijn daarom aangewezen op steun van extra partijen om de interpellatie mogelijk te maken.

Zwaar middel

Een interpellatie is een zwaar middel dat de gemeenteraad kan inzetten om collegeleden te bevragen en verhoren om informatie boven tafel te krijgen over zwaarwegende thema’s. Zo is eerder een interpellatie gehouden over het dossier rondom zwembad De Schelp.

Ondubbelzinnig ‘nee’

Voor GroenLinks, PvdA, SP en BSD, die zich profileren ‘dé vier linkse fracties in de Bergse raad’, is het collegestandpunt over de mogelijke komst van een kerncentrale naar West-Brabant zo’n heikel thema. De vier partijen vinden dat het college zich ondubbelzinnig dient uit te spreken tégen kernenergie en een toekomstige centrale in bijvoorbeeld Moerdijk. Het provinciebestuur wil de mogelijkheid van een moderne kerncentrale onderzoeken, als alternatief voor onder meer kolengestookte centrales. De linkse raadsfracties spreken echter een duidelijk ‘nee’ uit tegen kernenergie.

In de nu aangekondigde interpellatie willen de indieners antwoord op een tiental vragen die zij al vooraf hebben ingediend. Daarop willen ze schriftelijk antwoord vóór het begin van de interpellatie, die dan in de raad nader toegelicht en verduidelijkt moeten worden.

Regionale Energie Strategie (RES)

In de vragenlijst verwijzen de vier fracties naar een eerdere uitspraak van het Bergse college, dat deze de insteek van het provinciebestuur over de RES (Regionale Energie Strategie) serieus neemt. In de RES maken lokale overheden onderlinge afspraken over de opwek van duurzame energie. “Hoe valt dit te rijmen met de berichtgeving van de provincie over kernenergie als optie, terwijl duidelijk is dat dit in de RES van alle regio’s geen optie is”, zo willen de vier fracties weten. De vier partijen zijn bovendien van mening dat het standpunt van de provincie juist nu een ontkenning van het democratisch proces met betrekking tot de totstandkoming RES is. En daarmee het draagvlak in de regio en provincie Noord-Brabant beschadigt. Daarom vragen zij zich af: “Deelt het college onze mening?” en: “Hoe verhoudt de RES zich tot de mening van het college om geen standpunt in te nemen over kernenergie?”

Maatschappelijk debat

Eerder heeft het Bergse college duidelijk gemaakt dat zij geen standpunt willen innemen in een maatschappelijke discussie over kernenergie.  “Juist omdat dit zo’n beladen onderwerp is, zou het college dit wèl moeten doen”, stellen de vier raadsfracties. “Waarom kon in het recente verleden wel een duidelijk standpunt worden ingenomen met betrekking tot de sluiting van de onveilige kerncentrales in Doel en nu niet over kernenergie?”

Protesten tegen Doel

Het standpunt over Doel was bovendien in opdracht van de gemeenteraad, merken de vier fracties op. Daarom vragen zij zich af: “Hoe verhoudt het collegestandpunt omtrent kernenergie zich tot de lobby inzake de sluiting van de onveilige kerncentrale in Doel?” En: “Heeft het collegestandpunt omtrent kernenergie gevolgen voor de zienswijze rondom de verlengde levensduur van de centrale in Doel?” De geloofwaardigheid is nu in het geding, vrezen de interpellanten. Want, stellen zij: “Als het college bedenkingen gaat formuleren en inleveren bij het langer openhouden van de kernreactoren Doel-1 en Doel-2, wat nu mogelijk is, hoe serieus moet België deze adviezen dan wegen terwijl het college geen standpunt heeft over een nieuwe kerncentrale?”

TNO-onderzoek

Het Brabantse provinciebestuur, het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft onderzoeksinstelling TNO de opdracht gegeven de mogelijkheden van kernenergie in Brabant te verkennen. De vier partijen willen van het Bergse college nu weten: “Is het college benaderd door TNO of GS ter voorbereiding van het onderzoek door TNO?” Ook vragen de raadsfracties, of het college de uitkomsten van het TNO-onderzoek onderschrijft.

Locaties in beeld?

Ook het consultancybureau KMPG heeft eerder, in opdracht van het ministerie, de provincie gevraagd bij de gemeente te polsen of er belangstelling is voor een kerncentrale. “Heeft het college hier al een brief over ontvangen van de provincie Noord-Brabant of van een organisatie of onderzoeksinstituut namens een overheid waarin men vraagt of ze een kerncentrale op haar grondgebied zou willen vestigen”, vragen de partijen. En, zo ja, wat zou dan het antwoord zijn of wordt het antwoord als de brief bij het Bergse stadskantoor in de bus valt?  Bovendien vragen zij zich af of er ook binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom al mogelijke locaties in beeld zijn. En wat de regionale samenwerking betreft, vragen ze: “Zijn de colleges van de buurtgemeenten Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, Reimerswaal en Tholen al gekend in het kernenergiestandpunt van het college?”