Bergen op Zoom

Waterkwaliteit Binnenschelde blijft reden voor aandacht én zorg

Han Verbeem Han Verbeem

De Binnenschelde is een populaire zwemplas, zeker in de warme zomerdagen. Toch is het nog maar de vraag hoe lang dat zo blijft. De waterkwaliteit is al diverse jaren benedenmaats, zo constateren het Waterschap en de provincie. Als dit zo blijft komt de zwemfunctie te vervallen. De gemeente had 250.000 euro gereserveerd voor waterverbetering, maar dit geld is vanwege de uitgavenstop nu in de spreekwoordelijke ijskast gezet.

Voor wethouder Patrick van der Velden is de Binnenschelde een waterplas die de nodige aandacht verdient. De relatieve ondiepte – anderhalve meter op het diepste punt – en de geringe doorstroming zorgen ervoor dat bacteriën zich ophopen. De fosfaatrijke ondergrond is bovendien letterljk een voedingsbodem voor blauwalg. Momenteel valt het mee met de groei van deze giftige bacterie (die feitelijk geen alg is) maar dat kan zómaar omslaan, als het komend weekeinde 30 graden wordt.

Van uitstel geen afstel

Om de waterkwaliteit te verbeteren heeft de Bergse gemeenteraad in 2018 in totaal 250.000 euro beschikbaar gesteld. Maar een proefproject met fosfaatbindende klei, dat de gemeente en het Waterschap gezamenlijk uitvoerde, is mislukt. Van der Velden voelt er weinig voor om hier nu verder in te investeren en het bedrag is daaom uit de lopende begroting gehaald. “Van uitstel komt zeker geen afstel”, zo benadrukt Van der Velden. Maar hij wil wél kijken hoe het bedrag effectiever kan worden ingezet. “En dat doen we als college samen met de raad.”

Volkerak-Zoommeer

De waterhuishouding van de Binnenschelde is onlosmakelijk verbonden met die van het Vokerak-Zoommeer, op zich weer een onderdeel  van de internationale scheepsvaarverbinding van het Schelde-Rijnkanaal. De minister heeft in de Rijksstructuurvisie van 2014 bepaald, dat het Zoommeer uiteindelijk weer zout moet worden, net als vóór de afsuiting door de Deltawerken in de jaren ’80. Maar de uitvoering is keer op keer uitgesteld. De wethouder is ervan overtuigd dat uiteindelijk een zoute Binnenschelde de beste oplossing is, omdat daarmee de doorspoeling is gegarandeerd. “En zout is toch wat we allemaal willen in Bergen op Zoom”, zegt hij.

Zoet water belangrijk

Daar denkt Rian Govers heel anders over. Zij is politica in Bergen op Zoom en Algemeen Bestuurslid (AB-lid) van waterschap Brabantse Delta namens de agrarische sector. “De Binnenschelde moet zoet blijven”, zegt ze met grote stelligheid. “Er is al zoveel zout water in Zuid-West Nederland en de zoete watergebieden worden steeds zeldzamer.” Niet alleen de landbouw, maar ook de natuur is in grote mate afhankelijk van deze aanvoer. Zij vreest, dat met een verzilting van het Zoommeer en de Binnenschelde de invloed van het zoute water landinwaarts merkbaar zal zijn.

Raad beslist in september

Voorlopig blijven de 250.000 euro voor de Binnenschelde op de plank liggen. Hóe de gemeente deze gaat inzetten, in deze tijd van financieel zwaar weer, zal na de zomer duidelijk worden. Het bedrag maakt deel uit van de projecen die door de uitgavenstop in de ijskast zijn gezet. In september bespreekt de gemeenteraad de investeringsplannen voor de periode 2021-2024. Eén ding is zeker: als er niets gebeurt, dan verliest de Binnenschelde de status van zwemwater. “En dat moeten we niet willen”, aldus Govers.