Roosendaal

Gang naar Raad van State over nieuwe plek Cloetta lijkt onvermijdelijk

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De Roosendaalse gemeenteraad boog zich op donderdag 6 april over een motie van PvdA’er Paul Klaver. Die stelde voor de procedure rondom De Meeten II voor iedereen overzichtelijker te laten verlopen. Het voornemen om snoepfabrikant Cloetta zich hier te laten vestigen dient transparanter en volgens strikte regels te verlopen, besloot de raad. Het college van en de gemeente moeten eerst met een heldere uitleg en plan van aanpak komen.

Om de vestiging van Cloetta mogelijk te maken op het industrieterrein moeten de nodige procedures worden doorlopen. Om dat zo snel mogelijk af te ronden heeft de gemeente besloten een zogeheten coördinatieregeling in te zetten. Daarmee is het mogelijk om verschillende zaken in een keer te regelen, zoals vergunningen, communicatietrajecten en aanpassingen van het bestemmingsplan. Op zich is de PvdA niet tegen die aanpak maar niet zonder voorwaarden, aldus raadslid Klaver.

Inzichtelijk maken

Er moet meer en vooral beter gecommuniceerd worden en er spelen zorgen rondom de verwachte vervuiling die de fabriek gaat veroorzaken. De PvdA is van mening dat die verwachte vervuiling eerst in kaart gebracht moet worden. De motie van Klaver stelde dus voor een rapportage op te stellen en die met de gemeenteraad te delen. Alle aanwezige raadsleden waren het hier mee eens.

Niet blij

Ramon van Zijderveld, lid van het bewonerscomité dat zich verzet tegen de komst van Cloetta, is niet blij. Dat de raad ja zei tegen de voorgestelde coördinatieregeling betekent dat het hele procedure rondom het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in zes weken tijd wordt afgehandeld. “Als actiecomité hebben we ons daar altijd tegen verzet. Er komen heel veel stukken tegelijk die we als leken allemaal ineens moeten beoordelen.”

Wel blij

Met het aangenomen PvdA-amendement is de buurt wel blij, aldus Van Zijderveld. Hij stelt bovendien dat zo’n milieueffectrapportage (m.e.r.) gewoon verplicht is. “De gemeente heeft tot nu toe nooit erkend dat dat zo is.” Met het aangenomen voorstel is dat rechtgezet, dus moeten zaken als geluid, geur en andere vormen van overlast worden onderzocht. Hij hoopt dat ook de verkeersdruk, al dan niet van vrachtwagens, daarin wordt meegenomen. Het gaat immers tevens om woonmilieu volgens het actiecomité.

Raad van State

De buurt is overigens nog steeds van plan om naar de Raad van State te stappen. Ramon: “Het is alleen zo dat door de m.e.r. beter inzichtelijk wordt wat de effecten op het milieu zijn.” Hij wil erbij wel opgemerkt hebben dat de buurt niets tegen het bedrijf Cloetta heeft. Alleen dit is niet de juiste locatie, vindt men.

De wijze waarop de gemeente handelt deugt niet, dat is vooral de allesoverheersende gedachte van veel omwonenden. Het terrein had een heel andere bestemming en die werd ineens van tafel geveegd. Ook heeft het comité bewijzen dat lang voordat dit gebeurde het ondernemers die zich hier wilden vestigen al onmogelijk werd gemaakt grond te kopen. Dat geeft op z’n minst de indruk dat er al veel langer sprake was van een veranderde agenda.

Eenrichtingsverkeer

De teleurstelling is groot, meldt het comitélid. “Men heeft het over participatie. Wij hebben als bewoners alles aan participatie gedaan maar het is eenrichtingsverkeer.” Daarmee doelt hij ook op de communicatie. Zo moesten omwonenden uit de media vernemen dat de productie van Lonka niet naar De Meeten II komt, omdat die te vervuilend is. Ook hoe de procedure nu wel verder verloopt weet nog niemand. Op de gemeentelijke website is een pagina aangemaakt die over de voortgang zou moeten gaan maar die biedt op het moment van publicatie van dit artikel geen actuele informatie.

Een derde van arbeidsplaatsen vervalt

Over het wegblijven van de Lonka productie wil Ramon nog wel wat kwijt. De gemeente noemde als belangrijk argument voor de gang van zaken het behoud van werkgelegenheid. De buurt vroeg zich al eerder af of die maximaal driehonderd banen opwogen tegen de overlast van een veel groter aantal omwonenden. Nu blijkt dat Roosendaal ongeveer een derde van die werkgelegenheid helemaal niet behoudt. Toch blijft men vasthouden aan het plan.

“Het is een cadeautje van het vorige stadsbestuur. Dat het huidige college uit moet voeren.” Dat is een van de werkelijke redenen voor de gang van zaken, denkt de bezorgde bewoner. En als tweede noemt hij dat men aan de Spoorstraat, als onderdeel van Ontwikkelplan Rondje Roosendaal, zo snel mogelijk woningbouw wil realiseren.

De gemeente gaf eerder al aan voorlopig niet inhoudelijk op het dossier te willen reageren. Afgelopen donderdagavond heeft ook Cloetta gemeld de pers niet te woord te staan. Als woordvoerder laat hoofd personeelszaken Debby Tjon-Sien-Fat alleen weten: “Overigens zullen wij ons te allen tijde houden aan de wet- en regelgeving.”