Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse: Vooral veel onduidelijk bij invulling Bergse bouwkoten

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Beeldvormende vergaderingen zijn niet per se de meest spannende politieke bijeenkomsten. Voor raadsleden zijn ze echter van groot belang om tot de juiste achtergrondinfo te komen. Maar politiek bedrijven is dan niet toegestaan, er mogen alleen zogeheten technische vragen worden gesteld. Dat gold ook voor de vergadering van 15 november, over de toekomst van de Bergse bouwkoten. Het werd hoogstens even ‘spannend’ toen GroenLinks raadslid Selin Karar de oproep van voorzitter Julien Voets in de wind bleef slaan om het bij niet-politieke vragen te houden.

Wie meer vuurwerk wil moet tot 27 november geduld hebben. Dan gaan de raadsleden in debat over de materie. Nu werden aan de gemeente, wethouder en enkele insprekers vooral inhoudelijke vragen gesteld over procedures, plannen en verwachtingen. Wat daarbij opviel: er is heel veel nog niet duidelijk.

Maatschappelijke functie

Onlangs heeft de raad besloten dat er 4,5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bouwclubs een veilig en goed onderkomen te bieden. Dat is althans het verhaal dat vooral boven het maaiveld hangt. Op papier is het breder getrokken en wordt over culturele huisvesting gesproken. Die link legt Ingeborg Versijp, inspreker namens Stichting Sint Nicolaas, ook. Ze wijst erop dat stoet en spel in het DNA van de stad zit en zich niet beperkt tot alleen Vastenavend. Ze vraagt tevens aandacht voor het maatschappelijke gegeven dat veel van dit soort activiteiten gratis of voor weinig geld te bezoeken zijn en dus laagdrempelig blijven voor mensen met een kleine beurs.

De belangrijkste punten

Een relaas van alle technische vragen en antwoorden is te lang. Kijk daarvoor vooral de livestream terug. Enkele zaken die voorbij kwamen:

  • De ruimte in het Vierkantje, waar nu nog kinderen bouwen, is van de gemeente en wordt verkocht.
  • Volgens de wethouder hoeft de huidige stikstofproblematiek geen grote problemen te geven. Veel wordt verbouwd en dat is volgens haar sowieso geen punt. Omdat er voor de nieuwbouw ook zaken worden weggehaald voorziet ze weinig obstakels.
  • De gemeente is voornemens om te gaan subsidiëren op basis van activiteiten.
  • Er wordt niet gekeken naar het eigen vermogen van de deelnemende stichtingen.
  • Ergens in de nieuwe of vernieuwde ruimtes moet een creatieve broedplaats komen waar ook bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties elkaar ontmoeten. Waarschijnlijk komt die in het Eventum.
  • De bouwclubs en verwante gezelschappen kunnen op basis van kostprijs huren. Als er ruimtes over zouden blijven in de toekomst worden die marktconform verhuurd.
  • De gemeente verhuurt alles aan Stichting Halwana. Die gaat voor de verdere invulling ervan zorgen en krijgt tevens een regierol daarbij.
  • De ruimtes zijn vooralsnog niet bestemd voor bouwclubs uit Halsteren en Lepelstraat.

Plannen, plannen…

Bij bijna alles werd benadrukt dat het vooral nog om plannen gaat. Niets is zeker. Het dient allemaal nader besproken te worden. Met de raad, met de betrokken organisaties, intern…

Wel beloofde wethouder Letty Demmers daar nog dit jaar mee te beginnen. Het  moet uiteindelijk leiden tot heldere afspraken met de deelnemende organisaties, die allemaal contractueel vast komen te leggen.

Toch nog politiek

Het technische vragen stellen en beantwoorden werd alleen even onderbroken toen Selin Karar namens GroenLinks per se iets politieks wilde weten van Bas van Oevelen, voorzitter van de Stichting Vastenavend. Ondanks meerdere pogingen van de voorzitter dit te stoppen kreeg ze toch antwoord op haar vraag aan Van Oevelen in hoeverre er straks ruimte is voor inclusiviteit. Het antwoord was even kort als verhelderend: “Iedereen is welkom.”

Niet alleen voor bouwclubs

Meerdere raadsleden gaven aan het van belang te vinden dat de ruimtes straks niet alleen voor bouwclubs bestemd zijn. Er zijn ook andere grote en kleinere culture gezelschappen die zitten te springen om ruimte. Het komt er in de huidige plannen op neer dat zij zich moeten melden bij Stichting Halwana, die het beheer en de regie krijgt over de verschillende locaties.

Sinterklaas op straat?

Daan Touw, voorzitter van de Stichting Sint Nicolaas, maakt zich zorgen over de toekomst. Zijn organisatie meldt zich al jaren geregeld bij de gemeente en wethouders. Binnen afzienbare tijd moeten Sint en zijn pieten een tijdelijk onderkomen definitief verlaten en een alternatief is er niet. Het voelt niet helemaal evenredig, geeft hij aan; “Wij zijn een heel jaar bezig met het organiseren en opbouwen van een feest dat uit veel meer bestaat dan één middag optocht.”

Touw hoopt dat er straks plaats is voor zijn organisatie. Op dat vlak is echter nog niets zeker. Hij zal dan waarschijnlijk aan moeten kloppen bij Stichting Halwana. Tenzij de politiek en gemeente vooraf specifieker worden in voor wie die culturele huisvesting exact is bedoeld.