Roosendaal

Mestverwerking: “Stront op eigen grond” of “blaadjes bij de buurman”

Paul Joachems

De motie ‘Geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Roosendaal’ hield de gemoederen flink bezig afgelopen donderdagavond. Tijdens de digitale inspraakbijeenkomst luisterden de raadsleden naar twee insprekers. De argumenten van beide redenaars stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Bert Zwiers is een van de insprekers. Hij is secretaris en penningmeester van Benegora, het Belgisch Nederlands GrensOverleg Regio Antwerpen. “Een halve eeuw kampt Nederland al met een mestoverschot en andere milieuproblemen. Dat zou niet zo zijn als Nederland net als Duitsland en Denemarken de groei van de veestapel tijdig had gestopt.”

Problemen al langer bekend

“Een andere logische oplossing zou de krimp van de veestapel zijn geweest. Maar dat deed Nederland ook niet, integendeel.” Zwiers somt nog veel meer andere problemen op: “Naast het grondwaterprobleem zijn er veel meer problemen. Stikstof uit ammoniak, stank, fijnstof, gezondheidsproblemen, afname biodiversiteit, falende techniek, landschapspijn en fraude. De eerste signalen stammen al uit 1970. We hebben het allemaal geweten. Al heel lang. Allemaal. Regering, banken, provincies, gemeenten, consumenten en zeker ook de boeren.”

Verwerking op eigen grond

Zwiers geeft in zijn betoog aan dat mestbewerking en -verwerking een hele lucratieve handel is. Maar hij wil dat er gekozen wordt voor de belangen van de ‘burgers en de buitenlui’, de natuur en de dieren. En indirect ook voor de belangen van de boer. “Laat de statenleden en Gedeputeerde Staten weten dat we geen mestfabriek hier willen en overtuig ze van de noodzaak van een fundamenteel ander beleid. Minder dieren, verwerken van dagverse mest op het bedrijf zelf. Stimuleer grondgebonden bedrijven, dan blijft de stront op eigen grond”, benadrukt Zwiers.

Onjuiste feiten

De tweede inspreker is Jos Naalden, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), afdeling Roosendaal. Hij begint zijn inspraaksessie stevig: “De democratie is in gevaar. Deze conclusie moet ik trekken als deze motie wordt aangenomen. Om goede besluiten te kunnen nemen dient u de gehele inhoud te overzien. En ook over alle juiste feiten te beschikken. U wordt overspoeld met suggestieve stellingnames en veel onjuiste feiten. Een totale visie voor de komende jaren ontbreekt terwijl deze juist bijdraagt aan een gedragen besluit.” Volgens Naalden heeft de provincie Noord-Brabant onlangs besloten om het PlanMER mestverwerking op te schuiven naar oktober 2021. Het vaststellen hiervan door Gedeputeerde Staten stond eerst gepland voor de maand april. “Dit betekent dat de provincie veel meer tijd nodig heeft om deze uitdaging in een veel breder perspectief te plaatsen. De provincie wil alle zaken meewegen.”

Verschillende technieken

Naalden benadrukt dat hij het nú doorzetten van deze motie niet verstandig vindt. “Om de motie met deze spoedige noodzaak door te drukken lijkt me nu van de baan. Momenteel wordt er wel gewerkt aan een voorkeursalternatief. Dit gebeurt samen met de bestuurders van de provincie én de gemeente. Dus uw college volgt nauwgezet dit proces.” Naalden geeft in zijn pleidooi aan dat hij het belangrijk vindt om een beeld te vormen van de verschillende technieken voor mestbewerking en -verwerking. “Alles wordt over één kam geschoren, terwijl iedere techniek een andere impact heeft op de omgeving. Voor uw gevoel is elke vorm van mestbewerking een gigantische bedreiging. Terwijl het ook kansen kan bieden. Ik wil dat graag ontkrachten. Ik begrijp uw zorgen, maar u kunt niet elk initiatief vergelijken met de biomineralenfabriek aan de Potendreef.”

Mest heen en weer naar Oost-Brabant

Vrijwel alle intensieve veehouderijen die in Roosendaal gevestigd zijn moeten de mest laten bewerken geeft Naalden aan. “Om dat te realiseren moet er dus bewerkingscapaciteit gerealiseerd worden. Het zou een beetje raar zijn dat wij onze mest naar Oost-Brabant moeten transporteren. Daar wordt de mest dan bewerkt en vervolgens weer teruggebracht. Dat is de visie die hier ontbreekt. Als u hier deze motie besluit veegt u uw eigen straatje prachtig schoon en vervolgens gooit u de blaadjes bij de buurman.”

Duidelijk signaal

De eigenstandige motie is ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, VLP, LS21, Burger Belangen Roosendaal en de Roosendaalse Lijst. Harm Emmen van D66 is de initiatiefnemer van de motie. “Het proces rond planMER mestverwerking bij Provinciale Staten is vertraagd. Maar als indieners van de motie willen we een duidelijk signaal afgeven richting de provincie. Wij willen in de gemeente Roosendaal géén fabriek voor mestverwerking.” Emmen geeft te kennen dat Roosendaal hier geen logische plek voor is. “Wij willen de problemen van Oost-Brabant hier niet oplossen.”

Lees ook: Raad van State vernietigt vergunning voor veelbesproken Roosendaalse mestfabriek Lees ook: Komen er mestfabrieken aan de Atoomweg en op het industrieterrein Borchwerf II in Roosendaal?