Tholen

Ontwerp Omgevingsvisie Tholen: ‘Zoeken naar oplossingen en ruimte’

Het gemeentehuis van Tholen.

Han Verbeem Han Verbeem

In de gemeente Tholen ligt vanaf vandaag de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Tijdens de inzageperiode, die loopt tot en met 21 april, hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en zakelijke ketenpartners de gelegenheid om formele zienswijzen of reacties in te dienen. De gemeente houdt 20 maart hierover een bijeenkomst voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De wereld om ons heen verandert, zo constateert wethouder Peter Hoek: “We krijgen elke dag te maken met allerlei ontwikkelingen, zoals de overgang naar duurzame energie, klimaatverandering, beschermen van natuur en milieu en woningbouw. Onderwerpen die de samenleving sterk veranderen.” Hoek benadrukt het belang van deze ontwikkelingen voor de gemeente Tholen: “Ook in Tholen staan we voor grote veranderingen. In de Ontwerp Omgevingsvisie zoeken we naar oplossingen en ruimte. Wat willen we bereiken? Wat is haalbaar en wat juist niet?”

Fysieke leefomgeving

De Ontwerp Omgevingsvisie legt de ambities, beleidsdoelen en maatregelen voor de zogeheten fysieke leefomgeving vast – alles wat te maken heeft met bouwen, ruimtegebruik en gebiedsinvulling. Dit gebeurt op hoofdlijnen en geldt voor de langere termijn op het gehele grondgebied van de gemeente Tholen. De visie is een richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen op Tholen en vormt een leidraad voor duurzame groei en welzijn. In 2023 vond uitgebreid overleg plaats met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op basis van deze input is het nu voorliggende visiedocument opgesteld, waarbij participatie en inspraak centraal staan.

  • Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen van 11 maart tot en met 21 april 2024 schriftelijk formele zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 51, 4690 AB Tholen. Informatie wordt verstrekt tijdens de participatiebijeenkomst van 20 maart, om 19.00 uur in het hal van het gemeentehuis.