Etten-Leur

Veel vragen bij beslissing burgemeester over Café-Zaal Roeloffs Etten-Leur

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Op 18 september komt de gemeenteraad van Etten-Leur bij elkaar, met nog één keer Mark Verheijen als burgemeester en voorzitter. Tijdens het vragenuurtje hebben de nodige raadsleden vragen over waarom Café-Zaal Roeloffs de duimschroeven krijgt aangedraaid. Onze redactie heeft zich wat nader in sommige beweringen verdiept.

Fractievoorzitter Peter ven der Wulp (APB) wil graag weten op basis van welke feiten er is besloten dat het terras voortaan om 23.00 uur moet sluiten. Hij vraagt zich af of er sprake is van overtredingen en of het hier een tijdelijke aanpassing betreft die is terug te draaien.

Ook de VVD geeft aan te hebben gemerkt dat er veel te doen is rondom Café-Zaal Roeloffs en hiermee te zitten. Eerder was daarom een bemiddelingstraject ingezet maar dat heeft nog niet tot oplossingen geleid. De fractie wil graag weten waarom terrassen elders tot 01.00 uur open mogen blijven terwijl hier alles om 23.00 uur klaar moet zijn. De partij herhaalt een veelgehoorde opmerking: Wie in de bebouwde kom gaat wonen, vlak bij een horecagelegenheid, weet toch waar ie aan begint? Tevens wordt de belangrijke maatschappelijke functie van de zaal en het café nog eens aangehaald.

Oordeel bezwarencommissie

Waarnemend burgemeester Mark Verheijen vertelt dat hij dit jaar, in februari, een vergunning afgaf aan Roeloffs, waarin als sluitingstijd voor het terras 00.00 uur stond. Dat gold toen nog voor alle horeca. Pas enkele maanden terug is daar een uur bij gekomen. Omdat er klachten uit de omgeving kwamen is voor dit terras een andere situatie gaan gelden. Een bezwarencommissie heeft die meldingen beoordeeld en hier tevens het akoestisch rapport bij gebruikt dat adviesbureau LBP Sight opstelde in opdracht van de gemeente.

Op basis van de klachten en het rapport heeft de bezwarencommissie een advies uitgebracht aan de burgemeester, zijnde een sluiting om 23.00 uur. Dat advies heeft Verheijen overgenomen. Hij meldt erbij dat er tegen die maatregel nog wel bezwaar kan worden ingediend, ook door de familie Roeloffs.

Per locatie en situatie beoordelen

APB’er Van der Wulp zegt te vrezen dat er een precedentwerking uit kan gaan van de adviezen en maatregel. Elders kunnen inwoners zich hierop beroepen en ook eisen dat horeca en terrassen eerder dichtgaan. Volgens de burgemeester zal dat altijd een dan te maken afweging zijn, gebaseerd op de specifieke situatie en omstandigheden.

Geen straf maar een belangenafweging

Namens de VVD neemt Edgar de Jager opnieuw het woord. Hij vraagt zich hardop af of Roeloffs gestraft wordt, terwijl er geen sprake is van overtredingen. Het verbaast hem dat de klagers hun zin krijgen terwijl ze wisten waar ze gingen wonen. De burgemeester neemt afstand van de term ‘gestraft’, geeft hij aan. Hij noemt het een afweging van alle belangen en geeft aan dat er altijd al een woonbestemming op het betreffende complex zat. Bovendien is er ook sprake van andere omwonenden, geeft hij aan.

Bestemming Hooghuys

Of het pand waar de klagende buren wonen werkelijk ook voor de verbouwing een woonbestemming had, lijkt minder zeker dan de burgemeester beweert. In het bestemmingsplan Van Bergenpark, dat in oktober 2019 werd goedgekeurd, worden heel andere functies benoemt.

Hierin staat dat het pand in 1902 werd gebouwd als een tehuis voor bejaarden en minder bedeelden. Vervolgens werd het een sanatorium voor zenuwzieke vrouwen. In 1967 nam Stichting Het Hooghuys het beheer over en kwam er een psychiatrisch ziekenhuis. Daar kunnen zeker mensen wonen maar dit geeft een locatie nog niet automatisch een officiële woonbestemming. Na deze periode zaten in het gebouw het Huysmuseum, kantoren en wat ‘ondersteunende functies op de begane grond’. Wederom geen woningen.

Compensatie of ondersteuning

In hetzelfde document valt tevens te lezen, onder het kopje “Geldende bestemmingsplannen”, dat dan voor het overgrote deel van het plangebied de bestemming ‘Maatschappelijk’ geldt. Over woonbestemming wordt ook hier niet gesproken. CDA-wethouder Ger de Weert zou volgens de familie Roeloffs eerder al eens hebben gezegd dat het pand voorheen een woonbestemming had. Dit valt dus te bezien en werpt mogelijk toch een ander licht op de komst van nieuwe bewoners op die locatie. Het zou niet voor het eerst zijn dat een horecaondernemer compensatie dan wel ondersteuning krijgt als er sprake in van nieuwe buren die mogelijk last gaan ondervinden. Bijvoorbeeld om isolerende maatregelen te nemen.

Geen inspraak, burgemeester beslist

Terug naar de vergadering. Over de genomen beslissing betreffende eerdere sluiting van het terras heeft de gemeenteraad niets te zeggen, zo blijkt tijdens het vragenuurtje. Zelfs de wethouders hebben geen inspraak, een burgemeester heeft hierin een exclusieve bevoegdheid. Namens Ons Etten-Leur wil Ellis Snel weten of er bij de beslissing tevens is gekeken naar de belangen van de ondernemer en of die eventueel op een of andere wijze tegemoet gekomen kan worden.

Dat is niet het geval, meldt de burgemeester. Dit hoort niet bij de wettelijke overweging die hij maakt en is ook geen onderdeel van waar een bezwarencommissie naar kijkt. Hij heeft zich gebaseerd op hun advies en dient daarnaast de exploitatievergunning aan te houden of eventueel aan te passen. Wel noemt hij nog dat de locatie van het terras eigenlijk een tuinbestemming heeft. Omdat er echter eerder al toestemming voor een terras was verleend mag Roeloffs dit ook binnen het huidige bestemmingsplan blijven aanhouden.

Bemiddeling niet afgewacht

CDA’er Ronnie Buiks wil weten waarom het lopende bemiddelingstraject niet is afgewacht. Dat komt, meldt Verheijen, omdat de gemeente buiten dat proces staat. Hij geeft aan het initiatief toe te juichen maar het is niet vanuit of met de gemeente opgestart. Dus hij voelt zich gebonden aan het advies dat de bezwarencommissie hem gaf. Op het verzoek van Ons Etten-Leur om de opgelegde maatregelen te versoepelen kan hij dus niet ingaan.

De bestuurder wil deze kwestie ook los zien van het lopende handhavingsdossier, dat het café al meermaals een waarschuwing, last onder dwangsom en boetes opleverde. Hij geeft aan dat de gemeente volop in gesprek is met de ondernemer over hoe de geluidsoverlast en meldingen terug te dringen zijn. Tevens wil hij nog opgemerkt zien dat de openingstijden tot 01.00 uur voor andere terrassen alleen in de weekends gelden.

 

Dit artikel is aangepast op 20 september 2023, om 22.56 uur. In de oorspronkelijke versie stond dat het gehanteerde akoestische rapport was opgesteld in opdracht van de bezwarencommissie. Dat is niet het geval. Die heeft het rapport wel gebruikt bij het komen tot een advies. De gemeente was de opdrachtgever voor het opstellen ervan.