Bergen op Zoom

Verwarring rondom varen op de Binnenschelde

Een boot met 30 pk motor vaart de Binnenschelde op.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In april kondigde de gemeente aan dat varen op de Bergse Binnenschelde grotendeels verboden werd, mede omdat de waterkwaliteit eronder te lijden had. Dat nieuws werd nogal wisselend ontvangen. De VVD ging ertegenin en aldus verdween het verbod weer van tafel. Maar hoe zit het nu exact? Heeft de raad ermee ingestemd? Geldt er nog wel een maximum snelheid of mag nu gewoon alles? En hoe zit het met de waterkwaliteit?

Het in april afgekondigde verbod betrof alleen verbrandingsmotoren, niet het elektrisch aangedreven vaarverkeer. Die laatste categorie zorgt niet voor de vermeende problemen als bodemverontreiniging en snel dus gevaarlijk waterverkeer. Het merendeel van de boten op de Binnenschelde heeft echter een verbrandingsmotor en de verontwaardiging was groot bij de eigenaren. In een commissievergadering kwam de VVD daarom met een nieuw voorstel en hierdoor verdween het verbod ineens weer in een lade.

Gevaarlijk

Het wordt volgens enkele buurtbewoners sindsdien alleen maar drukker en gevaarlijker. Er rijden zelfs auto’s hun aanhangers het water in, dwars over voetpaden en door begroeiing heen, om motorboten te water te laten. Men zou hier en daar met 20 kilometer per uur over het water vliegen. Het draagt niet bij aan de veiligheid op en om het water. Omdat er in de huidige APV ook geen maximale snelheid wordt genoemd valt er eigenlijk weinig te handhaven, al zou de gemeente het willen.

Raadsbeslissing?

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander legt uit dat naar aanleiding van de commissiebijeenkomst is besloten om die APV-aanpassing te schrappen en schaart die keuze onder de noemer ‘voortschrijdend inzicht’. Wethouder Patrick van der Velden heeft aangegeven zich aan de uitkomst van die vergadering te willen houden. Het lijkt te worden gezien als een beslissing van de raad. Verder verwijst de gemeente naar andere plannen om de waterkwaliteit te verbeteren, waaronder de afspraak dat het waterschap in het najaar gaat baggeren. Dat betreft dan alleen de Schippersvliet, een stukje water dat ten opzichte van de Binnenschelde verwaarloosbaar is. Aan de waterkwaliteit zal dit niet veel veranderen.

Waterschap Brabantse Delta gaf in maart nog aan nut en noodzaak te zien van een verbod op verbrandingsmotoren, zoals de gemeente in eerste instantie ook in de APV opnam.

Keuze van gemeente, niet van het waterschap

Woordvoerder De Beer van Waterschap Brabantse Delta vindt het ‘bijzonder’ dat ervan wordt uitgegaan dat er afspraken waren over het verbieden van verbrandingsmotoren. Zijn organisatie gaat daar niet over, dat is aan een gemeente. Hij legt uit dat er in oktober van vorig jaar met de wijkcommissie van de Bergse Plaat is gesproken over de problematiek. Toen kwam het aanpassen van de vaarregels voor het eerst ter sprake. In maart was er een regulier bestuurlijk overleg tussen gemeente en waterschap en daarbij werd die aanpassing nog eens besproken, omdat daar nog niets mee gedaan was. De gemeente beloofde dit alsnog te doen. In april was het dan ook zo ver en werd het gebruik van verbrandingsmotoren verboden verklaard.

Andere oorzaken vervuiling

Volgens het waterschap is het wel of niet toestaan van gemotoriseerd varen maar voor een klein deel bepalend voor de waterkwaliteit. Dat geldt voor wel meer factoren, zoals de vispopulatie. Het grote verschil valt pas te maken als het lukt om het water uit het Zoommeer van fosfaten te ontdoen. Hiervoor zijn blijkbaar nog geen goede oplossingen. Daarom is er een prijsvraag voor uitgeschreven, in de hoop dat slimme techneuten met een betaalbare oplossing komen.

Vorig jaar gaf een meting aan, aldus de woordvoerder, dat de waterkwaliteit zelfs iets verbeterd was. Nieuwe metingen moeten dit jaar laten zien of die ontwikkeling zich voortzet en de Binnenschelde nog als zwemwater gezien kan worden. Op basis daarvan zal besloten worden of er andere maatregelen nodig zijn. Wellicht treedt het vaarverbod dan alsnog in. Dat blijft een gemeentelijke aangelegenheid, waarbij Waterschap Brabantse Delta alleen kan adviseren.