Hoogerheide

Woensdrecht toch in zwarte cijfers: ‘Continue bijsturing noodzakelijk’

Maarten Elst Maarten Elst

De gemeente Woensdrecht heeft flinke maatregelen moeten nemen om de eigen broek op te blijven houden. Ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, wmo en de stikstofproblematiek zorgden voor de nodige consequenties in het Woensdrechtse college. Verschillende bezuinigingen van bijna 900.000 euro moeten ervoor zorgden dat het gemeentelijk huishoudboekje voor 2020 in de zwarte cijfers blijft. Continue monitoring en bijsturing is daarbij noodzakelijk.

Dat vertelde wethouder Henk Kielman tijdens de presentatie van de wijzigingen aan de programmabegroting voor het jaar 2020. “Strak en reëel begroten vergt alertheid en daadkracht”, vertelt Kielman. “Net als andere gemeenten in Nederland hadden we lange tijd de verwachting dat het Rijk met voldoende structurele compensatiemiddelen zou komen. Toen dat niet het geval bleek te zijn, moesten we zelf maatregelen treffen om je huishoudboekje op orde te houden.”

Eerste bezuinigingen

De afgelopen maanden heeft de gemeente de eerste wijzigingen al doorgevoerd. “We besparen op korte termijn al op de manier waarop we bijvoorbeeld het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin, red.) en BWI (Brede Welzijns Instelling, red.) organiseren. Ook gaan we onze mantelzorgers op een andere manier bedanken. We nemen niet langer deel aan het jeugdsymposium en hebben de huishoudelijke hulptoelage vervroegd afgeschaft.”

Daar tegenover staat dat de gemeente Woensdrecht kan rekenen op extra financiële middelen voor bijstand. “Ook blijkt het mogelijk al eerder de opbrengsten van de grondexploitatie Noordrand Ossendrecht te realiseren”, vervolgt Kielman. “We bezuinigen op vervanging van speeltoestellen. Afvalverwerking is een gesloten systeem; dat betekent dat voor- of nadelen doorberekend worden in de tarieven. Daarom houden we de kostendekkendheid nauwlettend in de gaten.”

Daarnaast wijzigt de gemeente in 2020, binnen de wettelijke normen, de tarieven voor rijbewijzen voor ouderen. “Uitgangspunt van het college bij de bezuinigingsvoorstellen is geweest dat het niet wil tornen aan datgene waar Woensdrecht trots op is: onze sterke sociale structuur”, aldus Kielman. “Dat betekent dat we ons voorzieningenniveau handhaven en ook het beheerniveau van de openbare ruimte en het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen op niveau houden. Ook komen we niet aan de subsidies voor onze verenigingen.”

Reëel begroten is vooruitzien 

De gemeente wil zoveel mogelijk financiële risico’s in de toekomst uitsluiten, zo vertelt Kielman. “We hebben daarom ook nog een aantal verwachte, grote uitgaven inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de meerjarenbegroting. Zo is vast rekening gehouden met investeringen voor het integraal onderwijshuisvestingsplan dat later dit jaar aan de raad zal worden aangeboden.”

“Ook voor investeringen en onderhoud aan de sportparken is vanaf 2021 geld gereserveerd”, vervolgt Kielman. “De opbrengsten van zogeheten reststroken zijn lastig voorspelbaar, daar is voorzichtigheidshalve al met minder inkomsten rekening gehouden. Er is rekening gehouden met meerjarig onderhoud aan onze duikers en kunstwerken om te zorgen dat die in stand blijven.”

Zicht op nieuwe ontwikkelingen maakt bijsturing mogelijk, weet de wethouder. “We laten ons niet graag verrassen. Daarom is aan de raad toegezegd dat zij dit jaar meermaals een nieuwe prognose van ons kunnen verwachten. Indien noodzakelijk worden maatregelen tot bijsturing getroffen. De eerste prognoserapportage hebben we inmiddels aan de raad aangeboden.”

Uit de eerste prognose blijkt een gewijzigd positief begrotingsresultaat van 120.339 euro. Het wijzigingsvoorstel voor de programmabegroting 2020 e.v. wordt op 26 maart a.s. behandeld in de gemeenteraad.