Roosendaal

Inwoners denken mee over het beleid en de financiën van de gemeente Roosendaal

Presentator Nick Schoemaker interviewt een van de deelnemers. Foto: Paul Joachems

Presentator Nick Schoemaker interviewt een van de deelnemers. Foto: Paul Joachems

Kitty Joachems Kitty Joachems

Er is nog flink wat werk aan de winkel. Die conclusie trekken een aantal gemeenteraadsleden na de bijeenkomst ‘Samen bepalen we de kaders’. Tijdens deze avond vertelden inwoners en professionals waar de gemeenteraad, volgens hen, aandacht voor moet hebben.

De gemeenteraadsleden organiseerden deze avond om te achterhalen wat er in de Roosendaalse samenleving speelt. Door met inwoners, instellingen en organisaties in gesprek te gaan over uiteenlopende thema’s, halen ze input op voor hun Politieke Beschouwingen.

Beleid en financiën

In die Politieke Beschouwingen vertellen de fracties wat er naar hun mening in de Kadernota moet worden opgenomen. De Kadernota is een belangrijk document voor alle inwoners van de gemeente. Daarin staat het beleid en de financiën voor de komende jaren.

Samen

Bij het aantreden van het nieuwe college in 2022 werd nog meer de nadruk gelegd op het belang van ‘samen’. De meningen, wensen en ideeën van de inwoners is belangrijker dan ooit. De titel van het collegeprogramma is niet voor niets zij-aan-zij. Toch is deze inspraakavond niet nieuw. “We doen dit al een aantal jaren”, zegt Jac Wezenbeek.

Kwis

Om daadwerkelijk samen de kaders te bepalen begon de avond met een gezamenlijk gedeelte waarin presentator Nick Schoemaker de aanwezigen een klein kwisje voorlegde. Vervolgens vroeg hij welke onderwerpen vanavond zeker aan bod moesten komen. Er verscheen veel input waaronder leefbaarheid, cultuur, jongeren en veiligheid.

Discussie

Vervolgens splitste de groep aanwezigen op in kleinere groepen om in discussie te gaan over het thema waarvoor zij zich vooraf hadden aangemeld. De raadsleden fungeerden als gespreksleider. “Normaal gesproken zijn zij aan het woord. Nu houden ze hun mond en luisteren ze naar u en leiden ze het gesprek”, aldus Schoemaker.

Veiligheid

Bij aanmelding kozen deelnemers één van de zes thema’s. Voor ‘veiligheid’ en ‘economie’ was onvoldoende animo. Veiligheid werd daarom besproken bij de groep die zich had aangemeld voor ‘leefbaarheid’. Volgens Marco Schillemans, raadslid voor de Roosendaalse Lijst, een goede keus. “De groep was wel van mening dat veiligheid, zowel verkeersveiligheid als persoonlijke veiligheid, dicht tegen leefbaarheid aan zit. Ik ben het daarmee eens”, aldus Schillemans.

Neem mensen serieus

Ook Anneke Eyck (VVD) haalde input op over veiligheid. “De algemene wens is meer blauw op straat’, zegt Eyck. In haar groep werd met name de verkeersonveiligheid van de Parklaan genoemd en de veiligheid van de fietstunneltjes s’avonds (zeker voor vrouwen). “Bovendien voelen inwoners zich niet altijd serieus genomen als iemand een melding maakt van gevoelens van onveiligheid. Mensen missen dan vaak ook een terugkoppeling”, aldus Eyck.

Economie

Een paar deelnemers waren teleurgesteld in het feit dat er zo weinig belangstelling was voor het onderwerp economie. Dat is op zich al een verbeterpunt vinden zij omdat het volgens hen belangrijk is dat ondernemers ook meepraten en meedenken over het beleid in hun gemeente.

Milieu

Ook voor het onderwerp milieu was weinig belangstelling. Maar voldoende voor een gespreksronde. VLP-raadslid Martijn Verbeek leidde het gesprek. “Het belangrijkste wat ze meegegeven hebben, is dat er beter gelet moet worden op het onderhoud in bijvoorbeeld ecologische verbindingszones”, zegt Verbeek. “En organisaties willen beter betrokken worden in het beleid van de gemeente.”

Honderdduizend

Het groeien naar een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners houdt de gemoederen bezig. Meerdere raadsleden kregen te horen dat er eerst moet worden gezorgd voor kwaliteit. “Er moet eerst aandacht zijn voor bestaande initiatieven en hoe we dit beter kunnen maken”, zegt Gert-Jan van Oosterbosch (Roosendaalse Lijst). “Mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van bijvoorbeeld de bebouwing, de werkgelegenheid en of iedereen deel kan nemen aan de vrijetijdsbesteding.”

Communicatie

Binnen verschillende thema’s kwam het onderwerp communicatie aan bod. In de groep van PvdA-raadslid Björn Rommens vroegen deelnemers of organisaties van elkaar weten dat ze bestaan en wat ze doen. En weten inwoners de weg naar die organisaties goed te vinden? Dat kwam één kamer verder ook ter sprake. Gespreksleider Peter Raijmaekers (Roosendaalse Lijst) vat het als volgt samen: “Communicatie en begrip voor elkaar wordt node gemist. Er is dus een rol en taak voor de gemeente als aanjager maar ook voor hulpinstanties, bewonerscomités en inwoners. We hebben hierin gezamenlijk nog een weg te gaan naar een toekomst met een goede stabiele leefomgeving.”

Regie

In de groep van VLP-raadslid Alex Raggers blijkt dat er behoefte is aan regie. “Mensen zien meerdere instanties van gemeenten en breder die meedenken en meehelpen op allerlei gebieden. Ze zoeken naar een regierol daarin en zijn een klein beetje huiverig om die regie nog meer bij de gemeente te leggen. Want in het verleden leidde dat niet altijd tot het gewenste succes”, legt Raggers uit.

Jongeren

Chahira Mediani is blij dat jongerenparticipatie werd aangedragen als belangrijk bespreekpunt. “Dat vinden wij als GroenLinks ook enorm belangrijk, gezien er vaak óver jongeren wordt gepraat in plaats van mét jongeren”, zegt Mediani. “Jongeren zijn prima in staat om mee te beslissen over hun toekomst. En jongeren waren deze avond ook goed vertegenwoordigd. Dit laat zien dat er onder Roosendaalse jongeren een grote behoefte is aan meer inspraak, participatie en meer aanbod voor de jeugd”, concludeert ze.

Zorg

De twee groepen die over zorg praatten werden geleid door Jan Brouwers (VLP) en CDA-raadslid Sebastiaan Hamans. Aan tafel zaten zowel professionals als inwoners. “Wat ik vooral meeneem is meer denken vanuit de zorgvraag. Mensen benadrukken dat het belangrijker is om te achterhalen wat nodig is. Ze zien graag dat protocollen waar mogelijk worden losgelaten”, legt Hamans uit. “En ze vragen meer aandacht voor (met name jonge) mantelzorgers omdat we daar steeds meer een beroep op doen terwijl we het anderzijds allemaal steeds drukker krijgen”, aldus Hamans. Brouwers hoort onder andere klachten over de lange wachttijden in de zorg. Ook buiten deze avond spreken mensen hem daar regelmatig op aan. “Het was een leuke en leerzame avond”, vindt hij.

Liefde

Dat vinden de andere raadsleden ook. “Een positieve avond vol leuke meedenkideeën. En nu vooruit!”, zegt Raggers. Over de opkomst zijn de meningen verdeeld. Voor Rommens had die best hoger mogen zijn. “Zestig inwoners van de achtenzeventigduizend is dan toch weinig.” Van Oosterbosch is positief verrast over de opkomst en de mate van de inbreng van de deelnemers. “Ik merkte dat veel bezoekers met liefde bijdragen aan de stad”, besluit hij.